Статут Рівненського міського Палацу дітей та молоді (із змінами та доповненнями викладеними в новій редакції)

1.1. Рівненський міський Палац дітей та молоді (надалі „ПАЛАЦ”) — це комплексний позашкільний навчально-виховний заклад освіти та дозвілля молоді м. Рівне.

Рівненський міський Палац дітей та молоді – авторська інноваційна модель позашкільного навчально-виховного закладу нового типу, за наслідками Всеукраїнського експерименту (експертна оцінка Інституту проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України; протокол № 2 від 24 лютого 2000 р.).

„Палац” є багатопрофільною широкодоступною освітньою та дозвіллєвою установою і об’єднує створені нею на власній базі профільні школи допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти, клуби, студії, курси, майстерні та інші творчі об’єднання, які надають дітям та молоді рівні можливості для творчого розвитку і самовизначення у вільний час.

„Палац” складається з двох основних структур: Центру профільної допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти і Центру дозвілля.

До Центру профільної допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти входять наступні профільні підрозділи: музична школа, школа естрадного мистецтва, школа образотворчого мистецтва, школа бізнесу, гуманітарна школа, етнокультурний центр  «Веснянка», екологічний центр, школа інформатики, школа народного танцю, школа спортивного танцю, школа сучасної хореографії, школа інтелектуальних ігор, спортивна школа художньої гімнастики, спортивна школа східних єдиноборств, хорова студія, театральна студія та інші підрозділи.

До Центру дозвілля входять наступні підрозділи: літературне об’єднання, клуб співаної поезії, кінно-спортивний клуб, парламент дітей, молодіжний медіа центр, художні колективи, інші об’єднання і творчі майстерні Палацу, Молодіжна палата.

1.2.  Повне найменування закладу − Рівненський міський Палац дітей та молоді;  скорочене найменування – ПДМ. Повне найменування закладу англійською мовою — Rivne Local Palace of Children and Youth.

1.3. Власником і засновником навчального закладу є територіальна громада м. Рівне в особі Рівненської міської ради.

Органом, до сфери управління якого належить „Палац” є управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

„Палац” перебуває у комунальної власності, майно „Палацу” належить „Палацу” на правах користування та оперативного управління.

1.4. Головною метою „Палацу” є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді, впровадження нових форм і методів організації позашкільної освітньої діяльності та дозвілля, залучення до науково-експериментальної, культурної, творчої, мистецької, спортивної, еколого-природничої та інших видів діяльності.

1.5. Основними завданнями „Палацу” у відповідності до інтересів дітей, батьків, замовлення суспільства і державною політикою у галузі освіти є:

 • формування і виховання гармонійно розвиненої, соціально-зрілої особистості — громадянина України з високим культурним потенціалом, національною свідомістю і активною громадянською позицією;
 • створення оптимальних умов для духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей та молоді, реалізації їх духовного і творчого потенціалу, професійного самовизначення;
 • створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань, самовдосконалення дітей та молоді і формування творчої та наукової еліти у різних галузях суспільного життя;
 • здійснення допрофесійної підготовки та початкової  професійної освіти дітей та молоді відповідного рівня в профільних школах;
 • розробка і реалізація програми соціального та психолого-педагогічного захисту дітей, підлітків, організація їх змістовного дозвілля;
 • виховання моральностійкої і фізично загартованої особистості, організація здорового способу життя, а також постійний розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової та психічної сфери особистості.

1.6. „Палац” може займатись господарською діяльністю відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Бухгалтерський облік „Палац” веде самостійно.

1.8. „Палац” має права юридичної особи, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, має печатку, штампи, рахунки в банках, фірмовий знак, логотип, слоган та інше, здійснює міжнародні зв’язки відповідно до  законодавства України.

1.9. „Палац” має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

1.10. „Палац” у своїй діяльності керується:

 • Конституцією України;
 • Законом України «Про освіту»;
 • Законом України “Про позашкільну освіту”;
  іншими законами України;
 • Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів № 443 від 06. 05. 2001 року;
 • Указами та Розпорядженнями Президента;
 • Постановами Кабінету Міністрів України;
 • Нормативними актами
  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Наказами та розпорядженнями „Засновника”;
 • Концепцією позашкільної освіти і виховання;
 • Іншими Державними та відомчими законодавчими і нормативними актами;
  рішеннями органів місцевого самоврядування, тощо;
 • Конвенцією ООН „Про права дитини” (та іншими міжнародними актами, які ратифіковані ВРУ і є частиною національного законодавства України в даній галузі);
 • Даним Статутом.

1.11. „Засновник” приймає рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та затверджує їх в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.12. Юридична адреса: 33028 м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 10. Тел/FAX —  63-35-92 ;  тел. — 22-60-56.

1.13. Мова навчання і спілкування в „Палаці” – державна, українська.

1.14. „Палац” може мати власну символіку: прапор, герб, гімн та інші атрибути.

1.15. „Палац” має право засновувати та видавати власні ЗМІ: друковані, радіо-, теле- та інтернет-видання”.

2.1. Навчання дітей та юнацтва віком від 3 до 18 років та молоді понад 18 років в освітніх структурах „Палацу” здійснюється у час, вільний від занять в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах.

2.2. Структурні підрозділи „Палацу” працюють за річним планом роботи, при погодженні з „Засновником”, розробляють і затверджують концепції реалізації головних напрямів своєї діяльності, навчальні плани (з урахуванням типових навчальних планів), навчальні програми (комплексні, однопрофільні, різнорівневі), що затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади, відповідно до державної політики в сфері освіти, інтересів учнів та молоді, потреб суспільства, навчально-виховних закладів, молодіжних та дитячих громадських організацій тощо.

2.3. Режим роботи та діяльності кожного структурного підрозділу, права і обов’язки педагогів, учнів і вихованців регламентуються „Правилами внутрішнього розпорядку ПДМ” та окремими положеннями про відповідну освітню структуру відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Структурні підрозділи організовують роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік в освітніх структурах починається 10 вересня і закінчується 31 травня (15 червня як виняток) наступного року.

2.4. У період канікул освітні підрозділи „Палацу” проводять та організовують оздоровлення і літню практику, різноманітну масову роботу з учнями та вихованцями, в тому числі організовують туристичні походи, екскурсії, фестивалі, конкурси і змагання, табірні збори, експедиції, екскурсійні поїздки, участь у молодіжних обмінах, стажування  тощо.

2.5. Навчання та заняття учнів та вихованців здійснюється в освітніх профільних та спортивних школах „Палацу”, в одно- та різновікових об’єднаннях, секціях, курсах, студіях, клубах, ансамблях тощо.

Навчально-виховний процес в структурних підрозділах здійснюється диференційовано.

Диференціація навчання і виховання передбачає варіативність, адаптацію змісту й обсягу завдань у відповідності до індивідуальних можливостей дітей та молоді, їх запитів, інтересів та вікових особливостей, науково-методичних рекомендацій.

2.6. Тривалість занять встановлюється з урахуванням психофізіологічного розвитку та віку дітей відповідно до типових навчальних планів, Державних санітарних норм ДСаНПіН 5.5.2.008-01, затверджених 14.08.2001 р. № 63.

Зміни навчального навантаження повинні бути погоджені із відповідними управліннями охорони здоров’я та освіти. Залежно від специфіки підрозділів навчання проводиться від одного місяця до кількох років.

2.7. При зарахуванні до туристичних, спортивних, спортивно-технічних, хореографічних та інших об’єднань учні повинні мати медичну довідку про відсутність протипоказань за станом здоров’я.

2.8. Для розвитку і підтримки інтересів учнів, їх обдарувань і самовизначення в майбутній професії профільні школи і творчі об’єднання „Палацу” можуть проводити наукові, соціологічні та психологічні дослідження, використовувати напрацьований досвід та авторські розробки педагогів „Палацу”, створювати на їх основі освітні модулі та нові педагогічні технології, програми тощо.

Для організації науково-дослідницької роботи створюються лабораторії, кафедри, наукові об’єднання учнів та педагогів, проводиться спільна робота з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими закладами освіти тощо.

2.9. „Палац” організує і проводить різні за змістом конкурси, фестивалі, спортивні змагання, творчі зльоти, науково-практичні конференції, семінари, майстер-класи, круглі столи, масові заходи: свята, олімпіади тощо; створює необхідні умови для організації дозвілля, відпочинку, спілкування дітей, молоді та їх батьків, здійснює пошук сучасних форм роботи, підтримує соціально-значимі, патріотичні ініціативи і рухи.

У масовій роботі „Палац” взаємодіє з сім’єю, громадськими організаціями, іншими навчально-виховними, культурно-освітніми та спортивними установами тощо.

2.10. У освітніх структурах „Палацу” здійснюється робота, спрямована на удосконалення програм, змісту, форм і методів їх діяльності, підвищення майстерності педагогічних працівників, розвитку творчої особистості в системі допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти.

2.11. Прийом вихованців, учнів і слухачів здійснюється на підставі особистої заяви, заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.12. Умови прийому визначаються в Положеннях про відповідний структурний підрозділ, профільну школу, художній колектив, клуб, секцію тощо.

2.13. Будь-які взаємовідносини „Палацу” з іншими підприємствами, установами, організаціями (всіх форм власності та організаційно-правових форм) регламентуються відповідними дво- або багатосторонніми угодами у відповідності до вимог чинного законодавства України.

3.1. Управління „Палацом” здійснюється „Засновником”. Безпосереднє керівництво „Палацом” здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три роки. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет „Палацу”, який є уповноваженим органом трудового колективу при укладанні Колективного договору.

3.2.  Вищим органом громадського самоврядування „Палацу” є загальні збори (конференція) трудового колективу, які скликаються не рідше 1 разу на рік.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини працівників.

Загальні збори:

 • обирають Раду „Палацу”, її голову та членів;
 • заслуховують звіт директора про виконання річного плану роботи Палацу, голови Ради „Палацу” з питань статутної діяльності;
 • приймають рішення з питань зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення умов роботи, матеріального стимулювання працівників Палацу;
 • обговорюють творчі ініціативи, новації позашкільної освіти;
 • вносять пропозиції щодо перспектив розвитку позашкільного навчання і виховання;
 • вносять пропозиції про моральне та матеріальне заохочення педагогічних та інших працівників, відповідно до чинного законодавства;
 • приймають Статут „Палацу”, зміни та доповнення до нього;
 • ініціюють та затверджують склад узгоджувальної комісії для підписання Колективного договору;
 • розглядають проект Колективного договору та затверджують його;
 • в межах діючого законодавства вживають необхідних заходів захисту законних прав та інтересів закладу (його самоврядності), його працівників та директора від необґрунтованого втручання в їх професійну і службову діяльність;
 • вирішують інші питання відповідно до  чинного законодавства України.

Загальні збори скликають:

 • „Засновник”;
 • директор „Палацу”;
 • голова профкому;
 • на вимогу та за письмовою заявою не менше третини працівників.

Рішення загальних зборів оформляється протоколом, підписаним головуючим та секретарем зборів.

3.3. Директор „Палацу” призначається і звільняється „Засновником”.

Директор „Палацу”:

 • організовує навчально-виховний процес;
 • керує діяльністю „Палацу”, відповідає за результати його діяльності;
 • видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження та інші документи щодо діяльності закладу та контролює їх виконання;
 • приймає на роботу та звільняє керівників структурних підрозділів та інших працівників „Палацу” згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;
 • забезпечує підбір та розстановку кадрів, встановлює у відповідності з трудовим та галузевим законодавством, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором коло обов’язків педагогічних та інших працівників „Палацу”, створює належні  умови для навчання, підвищення фахового рівня працівників;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами „Палацу”, складає та затверджує штатний розклад в межах фонду заробітної плати, погоджуючи його з „Засновником”, встановлює надбавки за високі творчі і виробничі досягнення, в межах фонду оплати праці встановлює доплати, за погодженням з профспілковим комітетом, визначає порядок преміювання;
 • укладає угоди з підприємствами, установами, організаціями, громадянами, видає доручення, ініціює відкриття банківських рахунків;
 • затверджує нормативні документи, які регламентують діяльність всіх структурних підрозділів Палацу, структуру навчально-виховного процесу;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників;
 • відповідає за планування діяльності „Палацу”, за створення сприятливих умов для організації навчально-виховного процесу; забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань тощо;
 • звітується про роботу „Палацу” перед „Засновником” та загальними зборами трудового колективу;
 • відповідає за збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу та дотримання санітарно-гігієнічних норм і охорони праці навчального закладу, Правил протипожежної безпеки, техніки безпеки, охорони дитинства;
 • розробляє і затверджує посадові обов’язки працівників „Палацу” у відповідності до чинного законодавства, цього Статуту та кваліфікаційних вимог;
 • спільно з профспілковим комітетом розробляє „Правила внутрішнього трудового розпорядку Палацу”;
 • представляє „Засновнику” до заохочення і нагородження працівників „Палацу”, котрі відзначились в роботі;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3.4. Педагогічна рада — постійнодіючий колегіальний орган „Палацу” і створюється з метою розвитку і удосконалення навчально-виховного  процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради входять: голова, заступники голови, інші спеціалісти, можуть входити голови батьківських комітетів. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але становить не менше двох на рік (установча та підсумкова).

Директор „Палацу” є головою педагогічної ради.

 • розглядає питання організації і здійснення навчально-виховного процесу, масової та методичної роботи, приймає відповідні рішення;
 • обговорює та рекомендує до затвердження річний план роботи структурних підрозділів Палацу;
 • сприяє розвитку творчої ініціативи педагогів, впровадженню досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

            Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будь-які питання, пов’язані з навчально-виховним процесом.

3.5. До структури органів громадського самоврядування „Палацу” належать Рада „Палацу” та Молодіжна рада „Палацу”, що діють за окремими Положеннями.

 • вносять пропозиції щодо удосконалення навчального процесу, проходження навчальної та соціальної практики учнями, зміни навчального навантаження, виходячи з особливостей профілю структурного підрозділу та організації дозвілля;
 • делегують своїх представників для участі в загальних зборах трудового колективу, в засіданнях педагогічної ради тощо;
 • вносять пропозиції щодо зміцнення навчально-матеріальної бази „Палацу” за рахунок добровільних батьківських внесків, спонсорської допомоги;
 • співпрацюють з батьківськими комітетами в питаннях організації масової, дозвіллєвої та оздоровчої роботи тощо;
 • забезпечують соціальний захист дітей та молоді при розгляді питань, які стосуються їх інтересів у державних і громадських органах;
 • вносять пропозиції з ініціативи щодо розриву трудових угод з особами, які не відповідають займаній посаді.
 1. До структури органів громадського самоврядування можуть також належати батьківський комітет, Піклувальна рада закладу тощо за умови їх об’єктивної необхідності на правах дорадчих органів.

4.1. Згідно із своїми метою і завданнями „Палац” має право :

 • укладати від свого імені договори, набувати особистих немайнових прав та виконувати обов’язки, пов’язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді;
 • здійснювати господарську діяльність, яка не суперечить законодавству України, і відповідає меті та завданням позашкільної освіти і виховання, які передбачені цим Статутом;
 • вступати в договірні стосунки з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, а також бути посередником між ними у зв’язку з виконанням робіт, послуг, які належать до предмету діяльності Палацу;
 • формувати штатний розклад за погодженням із „Засновником” в межах встановленого фонду заробітної плати, наймати персонал Палацу на умовах контрактів і на інших умовах, встановлених діючим законодавством;
 • визначати форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють за наймом згідно чинного законодавства;
 • здавати і отримувати в оренду або у безоплатне тимчасове користування будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, за погодженням із „Засновником”,  а також видавати позики з позабюджетних коштів;
 • бути засновником учнівських малих підприємств, дитячих кооперативів та інших суб’єктів господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства України;
 • відряджати по Україні та за її межі працівників „Палацу” для обміну досвідом, участі у фестивалях, майстер-класах, семінарах, конференціях тощо;
 • здійснювати міжнародне співробітництво у порядку, встановленому чинним законодавством України;
 • розвивати наукові, культурні та інші зв’язки з зарубіжними країнами;
 • входити до складу асоціацій та інших добровільних об’єднань, діяльність яких відповідає інтересам „Палацу”;
 • створювати разом з вищими та іншими закладами освіти спільні лабораторії для проведення наукових досліджень; розробляти нові програми, інноваційні педагогічні технології тощо;
 • на підставі відповідних угод надавати інформаційно-методичну допомогу;
 • створювати госпрозрахункові та інші структурні підрозділи, згідно з чинним законодавством України;
 • надавати платні послуги згідно з чинним законодавством;
 • реалізовувати продукцію, вироблену в структурних підрозділах;
 • отримувати в користування та власність будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
 • розвивати власну навчально-матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристських баз, творчо-реабілітаційних центрів тощо;
 • направляти позабюджетні кошти на будівництво або благоустрій навчально-виробничих та соціально-побутових об’єктів;
 • отримувати державну ліцензію для набуття статусу закладу відповідного рівня;
 • користуватися соціальними пільгами для педагогів Палацу на рівні педагогів загальноосвітніх закладів;
 • засновувати на базі структурних підрозділів Палацу акціонерні товариства, виділяючи для створення їх статутних фондів позабюджетні надходження з метою заохочення учнів і батьків до співпраці;
 • визначати форми і засоби діяльності;
 • розробляти і впроваджувати власні програми (діяльності) з урахуванням державних стандартів;
 • запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;
 • користуватись пільгами, встановленими чинним законодавством для закладів державної системи освіти, бюджетних установ (у здійсненні організаційно-господарської діяльності);
 • може мати інші права згідно з чинним законодавством України.

4.2. „Палац” є динамічною та рухомою авторською моделлю закладу позашкільної освіти і виховання, організації дозвілля дітей та молоді і поряд з основним напрямом діяльності може створювати додаткові, що не суперечать чинному законодавству України.

4.3. „Палац” несе відповідальність перед суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільної освіти; виховання, охорону життя і здоров’я дітей під час навчально-виховної роботи з ними, створення необхідних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу та їх покращення.

Профільні спеціалізовані структури (школи) „Палацу” забезпечують якість навчально-виховного процесу.

4.4. За результатами навчання випускникові видається свідоцтво (посвідчення) встановленого зразка, чи довідка.

 1.  
 1. 1 Учасниками навчально-виховного процесу в „Палаці” є:
 • вихованці, учні, слухачі, гуртківці;
 • директор, заступники директора;
 • педагогічні працівники: зав. відділом, зав. сектором, художній керівник, керівник гуртка, тренер-викладач, концертмейстер, акомпаніатор;
 • психологи, бібліотекарі;
 • спеціалісти;
 • молодший обслуговуючий персонал;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • та інші, відповідно до затвердженого „Засновником” штатного розкладу.
 1. 2 Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права, обов’язки і відповідальність визначаються: Конституцією України; Законами України „Про освіту”; „Про позашкільну освіту”; іншими актами законодавствами України; Положенням „Про позашкільний навчальний заклад”, затвердженим Постановою КМУ; Правилами внутрішнього трудового розпорядку ПДМ; Посадовими інструкціями; Положеннями структурних підрозділів ПДМ.
 2. 3 Учасники навчально-виховного процесу зобов’язані дотримуватись норм і вимог вищезазначених нормативно-правових актів і несуть встановлену законом відповідальність в разі їх           порушення.
 3. 4 Працівники „Палацу” несуть відповідальність за життя та здоров’я учнів, слухачів, вихованців, гуртківців: під час занять та перерв між ними; під час екскурсій, походів, експедицій тощо;       та під час участі в акціях різного рівня культурно-освітніх, спортивних напрямів тощо.
 4. 5 Учасники навчально-виховного процесу „Палацу” несуть в установленому законодавством порядку матеріальну відповідальність за псування будівель, споруд, приміщень, обладнання,         інвентаря та інших матеріальних цінностей.
 1. 1 Об’єктами авторського права „Палацу” є твори у галузі: науки, літератури, мистецтва, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці педагогічних працівників Палацу дітей та молоді.
 2. 2 Будь-які відносини щодо об’єктів права інтелектуальної власності „Палацу” регулюються чинним законодавством України та охороняються ним.
 1. 1 До матеріально-технічної бази „Палацу” належать: приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у власності „Палацу”, або у повному оперативному управлінні, орендоване чи надане йому „Засновником”.
 2. 2 Майно „Палацу” становлять основні фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається на бухгалтерському балансі.
 3. 3 „Палац” володіє і користується закріпленою за ним земельною ділянкою загальною площею 1,08 га.
 4. 4  Майно „Палацу” є комунальною власністю і належить йому на праві оперативного управління. Це означає, що „Палац” при здійсненні господарської діяльності самостійно розпоряджається тільки доходами від такої діяльності і майном, придбаним за рахунок цих доходів.
 5. 5 Основні фонди (будівлі, споруди, устаткування), земельні ділянки та інше майно „Палацу” не підлягають вилученню, крім випадків передбачених законодавством.
 6. 6 „Палац” відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що є в його розпорядженні. При недостатності коштів відповідальність за зобов’язаннями „Палацу” несе власник.
 7. 7 Збитки, завдані „Палацу” в результаті порушення його майнових та немайнових прав посадовими особами, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються „Палацу” відповідно до законодавства України.
 8. 8 „Засновник” здійснює контроль за ефективністю та збереженням закріпленого за „Палацом” комунального майна, правомочністю дій по відношенню до комунальної власності та за відповідністю до чинного законодавства України щодо ведення фінансово-господарської діяльності.

8.1. Фінансово-господарська діяльність „Палацу” здійснюється за рахунок бюджетних коштів „Засновника” та додаткових джерел формування коштів.

8.2.  Додатковими джерелами формування коштів „Палацу” є:

 • дотації з місцевого та державного бюджету;
 • дотації органів державної і місцевої влади;
 • кошти, одержані за виконання творчих, науково-дослідних та інших робіт на замовлення підприємств, установ і організацій;
 • кошти, одержані від реалізації залишків застарілого і бувшого у використанні обладнання;
 • кошти від реалізації видавницької продукції, навчальних та наочних посібників;
 • кошти від здачі в короткострокову оренду приміщень, обладнання та іншого майна;
 • кошти від здачі в довгострокову оренду приміщень, обладнання та іншого майна (за згодою „Засновника”);
 • кошти, одержані за надання платних послуг відповідно до Переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки України;
 • кошти, одержані за проведення на базі „Палацу” спільних презентацій,  наукових конференцій, симпозіумів та інших заходів;
 • кошти, від діяльності структур, що утворюються або засновуються „Палацом;
 • добровільні грошові внески та спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;
 • участь батьків у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази та утримання „Палацу”, що має вираз у формі: „Спонсорської підтримки розвитку навчально-виховної та матеріально-технічної бази ПДМ”;
 • інші надходження, не заборонені законодавством України.

8.3. Бюджетне фінансування „Палацу” не залежить від наявності інших джерел формування  коштів „Палацу” (не може зменшуватись і припинятись).

8.4. Кошторис „Палацу” затверджується „Засновником”.

8.5. Кошти, отримані „Палацом” за рахунок додаткових джерел фінансування використовуються відповідно до чинного законодавства України на цілі, передбачені Статутом.

8.6.  На основі фінансових коштів створюється фонд оплати праці (фонд заробітної плати і фонд матеріального заохочення), а також фонд виробничого і матеріального розвитку „Палацу”.

8.7. „Палац” самостійно розпоряджається коштами (прибутками та матеріальними цінностями), одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту. Розподіл коштів від господарської діяльності здійснюється „Палацом” за складеним кошторисом, затвердженим директором.

9.1. Основною формою Державного контролю є державна атестація позашкільного закладу, яка проводиться у порядку і строки, встановлені згідно з чинним законодавством України.

9.2. „Палац” здійснює оперативний облік та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність в порядку, передбаченому чинним законодавством України для бюджетних установ і несе відповідальність за їх достовірність та за строк подання звітів. Планово-фінансовий відділ „Засновника” надає методичну допомогу Палацу у веденні бухгалтерського обліку та в питаннях фінансово-господарської діяльності.

9.3. Контроль за забезпеченням „Палацом” надання належного рівня позашкільної допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти, навчання та виховання дітей за інтересами здійснюється державними органами  освіти.

9.4. Зміст, форма, періодичність оперативного контролю за діяльністю „Палацу” встановлюються і здійснюються „Засновником” на підставі відповідного наказу.

9.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю „Палацу” здійснюється  відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України.

10.1. Ліквідація або реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення „Палацу”) проводиться за рішенням Сесії Рівненської міської Ради, або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. „Палац” вважається ліквідованим (реорганізованим) з моменту виключення його з державного реєстру (з моменту внесення змін до державного реєстру).

10.3. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням „Власника” або уповноваженого ним органу.

10.4. В разі реорганізації „Палацу” права та обов’язки „Палацу” переходять до правонаступника.

10.5. При ліквідації або реорганізації працівникам гарантується дотримання їх прав відповідно до чинного законодавства України.

Закрыть меню